Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Enness Expo Service

DISCLAIMER van Enness Expo Service

“Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Enness Expo Service uitdrukkelijk afgewezen. Enness biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Enness Expo Service streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Enness wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden functionaliteiten. Enness aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel Enness Expo Service alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Enness worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Enness Expo Service dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Enness onderhouden en Enness heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Enness Expo Service geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Enness Expo Service dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Enness Expo Service.

Virussen
Enness Expo Service garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ENNES EXPO SERVICE, hierna te noemen opdrachtnemer, met een wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden eenmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Aan de door opdrachtnemer uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De opdrachtnemer is eerst gebonden aan de overeenkomst, indien en voor zover door haar een schriftelijke orderbevestiging is verzonden.

Artikel 3. Levering
3.1 De door opdrachtnemer opgegeven levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: – de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; – de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.; – de dag dat de eventueel bedongen vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven, ontvangen is;
3.2 De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.
3.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.
3.5 Het is opdrachtnemer geoorloofd om de levering in delen te doen plaats vinden.
3.6 De opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3.7 Indien de geleverde goederen op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit opdrachtgever niet van de verplichting tot afname.
3.8 De verhuurde zaken worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de opdrachtnemer, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.
3.9 Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering of retour halen goed bereikbaar, vrij van obstakels en droog en schoon is. Wanneer de levering of het retourhalen wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat opdrachtgever ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door hem worden vergoed.

Artikel 4. Huurprijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Bij wijziging van de overeenkomst of meerwerk in het kader van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.
4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komt het transport en de levering van de goederen naar de overeengekomen plaats binnen Nederland voor rekening van opdrachtnemer en levering en transport buiten de overeengekomen plaats voor rekening van opdrachtgever.
4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.
4.5 Kosten welke door beursgebouwen e.d. worden gevorderd voor transport en andere diensten op haar eigen terrein komen voor rekening van opdrachtgever en zullen zonder vooroverleg door opdrachtnemer aan haar worden doorberekend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
5.2 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor volle maand wordt gerekend.
5.3 opdrachtnemer is immer gerechtigd van de opdrachtgever een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en tot dat moment de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. Indien opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te verschaffen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van alle geleden schade, waaronder begrepen winstderving.
5.4 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van de incassokosten wordt berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.5 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten, ook al vermeldt opdrachtgever bij de betaling een andere bestemming.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Door opdrachtnemer verhuurde zaken blijven vanzelfsprekend haar eigendom. Tevens blijven de door opdrachtnemer middels een koopovereenkomst overgedragen zaken haar eigendom, zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan al hetgeen opdrachtnemer in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van opdrachtgever te vorderen heeft, met inbegrip van rente en kosten.
6.2 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, danwel anderszins in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen.
6.3 Opdrachtgever is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de goederen rust, niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken te vestigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid opdrachtgever
7.1 De huurgoederen komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.2 De opdrachtgever is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de huurgoederen.
7.3 Eventuele schade aan de huurgoederen wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door opdrachtgever worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De opdrachtgever dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de huurgoederen tijdens de huurperiode.
7.5 De huurgoederen mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zij bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de goederen terug te nemen.
7.6 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 8. Klachten en garantie
8.1 Opdrachtnemer levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert opdrachtnemer de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken, mits al zijn instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.
8.2 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
8.3 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft de opdrachtnemer te zijner keuze garantie in de zin dat hij slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren. Leveringen van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid gelden niet als tekortkomingen.
8.4 Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal opdrachtnemer zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van opdrachtnemer is ontstaan.
8.5 Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever en steeds eerst na toestemming van de opdrachtnemer.
8.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
8.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij de opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

Artikel 9. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
9.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8. omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de opdrachtnemer of van diens ondergeschikten.
9.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de opdrachtgever zijn achtergelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere huurgoederen.
9.3 Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op opdrachtnemer enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9.4 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt tot een maximum van 2 maal het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd was.
9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
9.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheiduitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van de derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer zijn ingeschakeld.
9.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Artikel 10. Annulering en ontbinding
10.1 Opdrachtgever is gerechtigd om een opdracht te annuleren, indien dit tenminste 3 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn schriftelijk is medegedeeld en mits de huurgoederen niet reeds op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd.
10.2 Indien de opdrachtgever de opdracht tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn heeft geannuleerd, doch de huurgoederen reeds zijn afgeleverd, is opdrachtgever 50% van de totale verhuurprijs verschuldigd aan opdrachtnemer, onverminderd het recht van de laatste om vergoeding van schade en verdere kosten te vorderen.
10.3 Onverminderd het hiervoor in deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of door toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.4 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11. Beëindiging
11.1 De overeenkomst eindigt als de huurtermijn is verstreken. De opdrachtgever is verplicht de goederen op deugdelijke wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.
11.2 Gehuurde goederen dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van de opdrachtnemer te zijn.
11.3 Indien na beëindiging van de huurperiode de goederen niet door opdrachtnemer in ontvangst kunnen worden genomen, is de opdrachtgever verplicht de goederen omgaand franco te retourneren.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
12.2 Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, ongeacht diens bevoegdheid een andere volgens de wet bevoegde rechter te adiëren.

Contact opnemen?

Call Now Button